Stichting Oud Loosduinen

Stichting Oud LoosduinenStichting Oud Loosduinen: houd de historie levend!
De Stichting Oud Loosduinen wil de kennis over de rijke historie van Loosduinen behouden, vergroten en voor een breder publiek toegankelijk maken en daarmee de interesse in het culturele erfgoed van de streek stimuleren. Op verschillende manieren willen we deze doelstelling bereiken. Bijvoorbeeld door middel van:

Onderzoek
We doen onderzoek naar het culturele erfgoed van het gebied Loosduinen en brengen de resultaten van dit onderzoek zoveel mogelijk onder de aandacht van anderen.

Tentoonstellingen
Het museum – onderdeel van de Stichting Oud Loosduinen – verzamelt en beheert verzamelingen met betrekking tot de streek. Er is een vaste tentoonstelling over het gebied en een twee- a driemaal per jaar wisselende tentoonstelling op een specifiek onderwerp. Zo komen telkens verschillende aspecten van het culturele erfgoed in de spotlight en onder de aandacht van het publiek.

Museumlessen
Voor scholen verzorgen we ‘museumlessen’ over de omgevingsgeschiedenis en ‘lesbrieven’.

Eropuit!
Om bewoners van het huidige stadsdeel Loosduinen bekend te maken met de historie van hun leefomgeving, zijn er fiets- en wandelroutes verkrijgbaar aan de balie. ANBI_logo

De Stichting Oud Loosduinen is opgericht en notarieel vastgelegd op 3-2-1981
Op 18 juni 1983 werd het Museum “De Korenschuur” geopend. Op 11 juli 1988 zijn de statuten aangepast. KvK nummer 41152106. In verband met de Wet Persoonsbescherming is de Stichting bij de registratiekamer geregistreerd onder nummer P-0018965.

De Stichting Oud Loosduinen is ANBI erkend. Dat wil zeggen dat giften en donaties fiscaal aftrekbaar zijn. Hier leest u ons jaarverslag en onze financiële verantwoording.

ANBI Beleid
De Stichting Oud Loosduinen kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

RSIN
88.48.713

Privacyverklaring
Dit is een privacyverklaring van de Stichting Oud Loosduinen gevestigd te Den Haag.
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41152106.
In verband met de Wet Persoonsbescherming is de Stichting bij de registratiekamer geregistreerd onder nummer P-0018965.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze gegevens omgaan conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

CONTACTGEGEVENS.
Stichting Oud Loosduinen
Loosduins museum “De Korenschuur”
Margaretha van Hennebergweg2-A
2552 BA Den Haag.

Functionaris Gegevensbescherming: Bas Ruijgrok
Bereikbaar via loosduinsmuseum@ziggo.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN.
1. bestuursleden en medewerkers (allen vrijwilligers):
– NAW-gegevens
– e-mailadres
– telefoonnummer
– functie-gegevens

2. donateurs:
– NAW-gegevens
– e-mailadres

3. schenker/lener van attributen aan/van het museum:
– NAW-gegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS.
De Stichting Oud Loosduinen stelt de persoonsgegevens niet aan derden beschikbaar.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS.
De Stichting Oud Loosduinen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Bewaartermijnen:
1. na uitschrijving als donateur worden de persoonsgegevens voor
maximaal 5 jaar bewaard;
2. het e-mailadres voor nieuwsbrieven wordt bewaard tot uitschrijving.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN.
De Stichting Oud Loosduinen gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op computer, tablet of smart Phone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Men kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan men ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN.
Men heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Men kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens sturen naar loosduinsmuseum@ziggo.nl.

De Stichting Oud Loosduinen wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

BEVEILINGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS.
De Stichting Oud Loosduinen neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als het idee bestaat dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via loosduinsmuseum@ziggo.nl

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING.
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd.
Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Bestuur

Jacques Bergenhenegouwen
Hans Frankfort Secretaris
Hetty Tholen Penningmeester
Pjer Wijsman Voorzitter
Dirk van der Marel

Algemene zaken

Ine van der Gaag
Ronald Albers

Genealogie

Jacques Bergenhenegouwen Coördinator
Koos Outshoorn
Marja Bosman
Henk van Schaijik
Nico van Reeuwijk

Financiele zaken

Koos van Leeuwen Tweede Penningmeester
Hetty Tholen Penningmeester

PR, externe betrekkingen, educatie en onderzoek

Corrie Hoekstra-van Vuurde Plaatsvervangend coördinator
Piet Brak
Adri Hartman D.zn
Henk Giezeman
Henk Schra
Bram Arbouw
Loekie van der Zanden
Pjer Wijsman Coördinator
Cocky Roozendaal

Archivering en documentatie

Jill Gaillard Plaatsvervangend coördinator
Hans Frankfort Coördinator
Arie Hartman J.zn Beheerder Archief en bibliotheek

Audio-visuele zaken

Koos van Leeuwen Tweede Penningmeester
Riekelt Thierrij
Wim Hartman Plaatsvervangend coördinator
Gerard van Dijk Tuinonderhoud
Bas Ruijgrok Donateursadministratie

Technische zaken

Frits Scholtes
Hans Klok
Otto Weijsenveld
Jan Zuiderwijk Plaatsvervangend coördinator
Dirk van der Marel Coördinator

 


Er is altijd plek voor vrijwilligers en donateurs om het museum te ondersteunen.
Wilt u meedoen?


Zo wordt u donateur Vrijwilliger in het team